Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Số 1-100 :                                                             

1 Nguyen Duc Hoa Tønsberg 5000
2 Pham Hai Son Lier 1000
3 Đào Quang Vượng Bærum 1600
4 Truong Hieu Drammen 500
5 Lai Lieu Bergen 500
6 Dung van Tran Bergen 1000
7 Thien Phat Huynh Oslo 1000
8 Diem Thi Vo  Skedsmo 2000
9 Son Binh Ho Oslo 500
10 Thanh Van Chi & Ngo Thi Vo (dot 1) Ski 2000
11      
12 AN DANH
Oslo 1000
13 Thinh Duc  Pham Oslo 1000
14 Khiem Ngoc Thi Nguyen Nedre Eiker 1000
15 Ninh Thi My Tran Bærum 1000
16 Toan Thien Phan Lier 1000
17 Hai Ngoc Phi Oslo 1000
18 Anh Ngoc Ha Oslo 5000
19 Ha Ngoc Hoa Oslo 1000
20 Vinh Tan Nguyen Bergen 2000
21 Ho Quang Dinh Lier 500
22 Vo Tinh Thi Oslo 2000
23 Tran Hoa Cong Oslo 1000
24 Suong Thu Tran Oslo 2000
25 Nguyen Van Kha Oslo 500
26 Khiem Dinh Vu Bærum 1000
27 Xuan Lan Thi Tran Oslo 1000
28 Ngoc Khang Nguyen Oslo 5000
29 Van Duc Nguyen Lier 500
30 Expert Systue Oslo 1500
31 Dung Ngoc Pham Oslo 500
32 ong baTiep Cong  Nguyen Bergen 1000
33 Truong Minh (tidligere båtflykning i Norge) Texas/USA 600
34 Tieu Vuong Vu Bærum 1000
35 Hung Vu Le Nguyen Oslo 1000
36 Khang Tran Askim 2500
37 Ngo Tam Thanh ( dot 1) Skedsmo 2000
38 Multiservice AS Oslo 12000
39 Bui Thi Hue Bærum 3000
40 Lan Arnljort Bærum 3000
41 Ban Dang  Oslo 1000
42 Nguyen Truong Khoa Oslo 500
43 Minh Quoc Giang Skedsmo 500
44 Catti Ngo Lørenskog 3000
45 Le Dan Lørenskog 3400
46 Ngo Quoc Thang Oslo 3000
47 Le Thanh Huong thi Mjøndalen 1000
48 Le Trung Ngoc Oslo 500
49 Johan Hoa Vuong (Tau Nauy vot) California 2450
50 Vuong Thi Kien (Tau Nauy Vot) California 450
51 Vu Thanh Son Oslo 1000
52 Nguyen Hanh Hoa Oslo 500
53 Don Doan Oslo 3000
54 Khung Ngoc Nguyen Asker 1000
55 Kristoffer Le Skedsmo 500
56 Luong Tuyet Nga thi Skedsmo 100
57 Dinh Nhat Xuan Oslo 2000
58 Vo Nhu Quang Lørenskog 1000
59 De van Doan Oslo 5000
60 Le Thi Phuc Lørenskog 200
61 Johnny Hiep Huynh (bodde i Trondheim) Australia 1062
62 Cao Van Nguyen Bærum 5000
63 Duc Trong Dang Kongsvinger 1000
64 Giap Van Phan Kongsvinger 500
65 Do Quy Liem Oslo 500
66 Bay thi Le Kongsvinger 500
67 Doan Phuoc Pham Trondheim 500
68 Madalena Van Quynh Nguyen Røyken 1000
69 Oslo Nord Taekwondo club Oslo 5000
70 Ngo Van Huynh Kongsvinger 1000
71 Le Ngoc Minh Fredrikstad 500
72 Le Van Hoang Fredrikstad 500
73 Trong Le Kongsvinger 1000
74 Luu Lai Oslo 5000
75 Hoang Van Nguyen Kongsvinger 500
76 Loc Van Nguyen Eidsvoll 1000
77 ob Ton That Son Kristiansand 10000
78 Dang Tien Dung Bergen 4000
79 Anh Thu thi Vu Rygge 2000
80 Quynh Quang Ngo Drammen 1000
81 Vuong Minh Song & Minh Triet California 5646
82 Diep Nang Tuong Oslo 2000
83 Diep Bao Thanh Oslo 1000
84 Hoi Ai Huu CQNQLVNCH tai Nauy Oslo 6000
85 Nguyen Duy Vinh&Le Phuong Linh Trondheim 1000
86 Ni Ngoc Ngo Oslo 500
87 Thu Anh Thi Duong Bærum 6000
88 Nguyen Ngoc Mu Kongsvinger 200
89 Artelier Ni Ngoc Ngo Josephine Oslo 2000
90 Loan Gabrielsen Oslo 500
91 Hiep Vo Oslo 1000
92 Tran Thuong Quang Brumunddal 1000
93 Kim Hoa Thi Luong Skien 1000
94 Hoang Doan Van Oslo 3000
95 Nguyễn Tùng Châu Ullensaker 1000
96 Mau Thi Pham Oslo 1000
97 Dang Thu Nhung Thi Lørenskog 500
98 Tran Dinh Van Kristiansand 2000
99 Nguyen thi My Lam Skedsmo 1000
100 ob Do Duy Huynh Rælingen 6500