Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

1101 Van Hoa Le Trondheim 2000
1102 Van Gan Doan Krokstadelva 1000
1103 Phung Nhat Minh Moss 1000
1104 Tuấn Anh Nguyễn Skien 3000
1105 ob Hong Hồ Hải & Dương T Tuyết Bạch Oslo 2000
1106 Hong Chau Thi Pham Moss 3000
1107 Van Nho Tran Bergen 1000
1108 Vu Dinh Tai Lrenskog 1000
1109 Nguyen Tri Oslo 1000
1110 Loc Van Tran Krokstadelva 500
1111 Le Hong Tai Moss 500
1112 Van Gan Doan (dot 2) Krokstadelva 500
1113 Nguyen Van Mot Moss 300
1114 Hung Xuan Do (dot 2) Oslo 500
1115 Thuc Kien Pham Gran 300
1116 Nguyen Thanh Phuong Stavanger 1000
1117 Ly Minh Phung & Huynh Thien Tuong Oslo 500
1118 Nguyen Van Tuong Bergen 1000
1119 NORSK VIETNAMESISK SENTER Oslo 10000
1120 Nguyễn Văn Ka Bergen 400
1121 L Thị Xun Mai Bergen 200
1122 Thương Hong Phc Bergen 200
1123 Trần Thị Mai Xun Bergen 1000
1124 L Thị Khanh Bergen 500
1125 Bi Vn Ng Bergen 1000
1126 L Thị Tuyết Mai Bergen 300
1127 Nguyễn Ngọc Lm Bergen 4000
1128 Nguyễn Thị Ngọc Hương Danmark 1000
1129 Nguyễn Thị Thu Hương Oslo 300
1130 Phạm Thị Sm Oslo 200
1131 Phạm Thị Thanh & Phạm Đức Tnh Oslo 500
1132 Đinh Thi Hiền Oslo 500
1133 Nguyễn Văn Trung Lrenskog 500
1134 gđ L Hồng V Rlingen 1000
1135 Tran Quoc Dung&Ton Nu Thi Dieu (dot 2) Ski 2000
1136 Tran Van Thanh Oslo 500
1137 bs Nguyen Huu Chinh (Ullevl sykehus) Oslo 1000
1138 Trương Thu Thảo Tnsberg 1000
1139 Thanh Dan (ASIA HOUSE RESTAURANT) Trondheim 10000
1140 gđ Do Le ( HEIMDAL KIOSK) Trondheim 5000
1141 Trieu Thanh & Trieu Thuy Nguyen Fredrikstad 2000
1142 Thanh Ngo Duong Lunner 1000
1143 Nguyen Duc & Huynh Diep Oslo 1000
1144 Trần Thy Vn ( boksalg) California 500
1145 Thinh Tran Drammen 500
1146 HỘI CAO NIN NGƯỜI ViỆT TỴ NẠN Rlingen 20000
1147 Kim Thong Tran Sarpsborg 1000
1148 Nguyen Thi Cam Van Oslo 200
1149 Tran Nghi Oslo 500
1150 Thu  Hong Thi Nguyen Oslo 1000
1151 Loc Hann (dot 3) Lrenskog 300
1152 Hoang Van Lam Oslo 5000
1153 Nguyen Hai Le Thi Lier 1000
1154 Le Ngoc Chuong Danmark 500
1155 Quang Van Tran Bergen 1000
1156 Hồ Thị Mnh Bergen 400
1157 Tran Thi Kim Thao Oslo 400
1158 Le Thi Xuan Oslo 200
1159 My Le, Erik, Richard, Philip Che Bui Fredrikstad 500
1160 An Mai Quang Trondheim 200
1161 Chau Son Do Bergen 2000
1162 Phc Văn Nguyễn Ringsaker 1000
1163 Che Quang Kien Sarpsborg 1000
1164 Vo Thi Sam Fredrikstad 1000
1165 Che Thi Xe Sarpsborg 1000
1166 Phạm Ph Đăng Khoa Bergen 600
1167 ob Nguyễn Kỳ Hổ Oslo 500
1168 Chu Thị Chức  Oslo 1000
1169 Pham Thanh Tuan Skedsmo 2000
1170 gđ Phan Huu Gia (dot 2) Kristiansand 1000
1171 Nguyen Duc Hoang Oslo 1000
1172 HỘI CAO NIN NGƯỜI ViỆT TỴ NẠN (dot2) Rlingen 20000
1173 Le Hoang Thi Do Rlingen 2000
1174 gđ Khanh Minh Le Skedsmo 1000
1175 Lan Arnljort ( dot 2) Brum 3000
1176 Thach Nam Oslo 500
1177 b Nguyen Thi Lieu Xieu Oslo 2000
1178 Bui Thi Hue ( dot 2)  Brum 2000
1179 Xuan Hai Pham Oslo 1000
1180 Đo Quang Đạo ( 13 tuổi) Brum 500
1181 May-An Tran Lrenskog 1500
1182 Phong Kim Thanh Oslo 1000
1183 Nghia Nguyen Oslo 1000
1184 Dao Anh Thi Nguyen Oslo 500
1185 gđ Dang Van Vien Os 500
1186 Ngoc Khanh Tran Hamar 500
1187 Ba Binh Tran Oslo 1000
1188 Loi Van Huynh (dot 2) Sandefjord 2000
1189 Tm Văn Nguyễn Oslo 1000
1190 Huỳnh Phương Thảo Trondheim 300
1191 ob Dởn Trondheim 500
1192 ch Su Cợt Trondheim 500
1193 H Văn Nui (dot 2) Trondheim 500
1194 Trần Minh Huệ&Hn Trondheim 500
1195 Vĩ Dạ Resaturant  Trondheim 3000
1196 Lille HongKong Trondheim 500
1197 Trần Thị Kim Cc Trondheim 300
1198 Phan thời Nghị ( dot2) Trondheim 500
1199 Phng Ngọc Dung Trondheim 500
1200 Phương & Sĩ  Trondheim 500