Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

nr navn (qy ng,b,bc,ch,c,anh,chị:) Adresse kr

1401 Truong Huu Nghia Oslo 1000
1402
Nguyen Thi Dao
Oslo
1000

1403
Nguyen Thi Thoan
Stavanger
1000

1404
Bui Van Tuan
Oslo
500

1405
Truong Martina
Oslo
500

1406
Le Danh Khai
Oslo
1500