Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

501 Lê Hồng Phúc Oslo 500
502 Pham Thi Chac Moss 500
503 SAIGON 1 RESTAURANT Oslo 1000
504 Phan Văn Tiên Askim 500
505 Hoang Van Doan Bergen 1000
506 Nguyen Xinh Quy Moss 2000
507 Han Tu Hue Moss 500
508 Nguyen Thi Hong Moss 200
509 Ha Hanh Thi Moss 500
510 Vo Viet Skedsmo 1000
511 Dinh Ngoc Can Oslo 2000
512 Tran Camilla Moss 500
513 Doan Van Luong Bærum 1000
514 Nguyen Tan Trondheim 500
515 gd Thai Van Khai Hamar 5000
516 Vu Thanh Son Oslo 1000
517 Truong Vinh Van Skedsmo 1000
518 Nguyen Bich Thuy Thi Oslo 1000
519 gd Nguyen Van Muon Nittedal 4000
520 Thanh Vuong Mien Hamar 2000
521 HỘI CỨU TRỢ BỆNH NHÂN PHONG Stavanger 1000
522 Pham Thien Hoang Tønsberg 2500
523 Nguyen Hanh Hoa (dot 2) Oslo 2000
524 Doan Van Huan Oslo 1000
525 Nguyen Van Thanh Oslo 1000
526 Nguyen Van Thúy Oslo 1000
527 Hieu Tran & Ton Nu Thuc Khanh Skedsmo 5000
528 Trịnh Văn Khén Tønsberg 1000
529 Nguyen Van Hai Phuong Skien 2000
530 Nguyen Thi Doi Moss 500
531 Nguyen Van Hoai Skedsmo 2000
532 Nguyen Thi Linh Moss 1000
533 Ông Nguyễn Đại Hải Lørenskog 2000
534 Bà Trần Thị Tha Lørenskog 200
535 Anh Đỗ Văn Cường Skedsmo 200
536 Nguyen Phuoc The Kristiansand 500
537 Ha Thi Minh Sandefjord 2000
538 Nguyen Hue Minh Sandefjord 1000
539 gd Nguyen Quang Minh Oslo 1000
540 Hang My Van Sandefjord 2000
541 ob Nguyễn Trọng Hoá&Trần thị Hồng Skedsmo 1000
542 ong Vỏ Vân Oslo 1000
543 Long & Chau Ngoc Thi Vo Oslo 500
544 Khuyen Van Le Moss 300
545 Suong Van Bui Nome 2000
546 Quan Tien Pham Oslo 2000
547 Nhung Thi My Bui Ålesund 1000
548 Tan Khoa Nguyen Ålesund 1000
549 Nguyen Van Theo Askim 500
550 QŨY TÌNH THƯƠNG VIET.NO Sandnes 1000
551 Huan Tran Ngoc Oslo 2000
552 Nguyen Ngoc Lan Lin Sandefjord 200
553 Du Van Tran Oslo 400
554 Tien Thanh Nguyen Tønsberg 1000
555 K.S.(11 år, pappa var båtflyktning) Oslo 200
556 Le Van Long Ålesund 500
557 Do Khanh Sandefjord 500
558 gd Pham Van Goc&Tran Thi Bac Moss 1000
559 Vu Ngoc Chieu - Sa Susanne  Moss 1000
560 Le Thi Duc Moss 1000
561 Dinh Van Tiem Oslo 1000
562 Nguyen Van Chien Oslo 1000
563 Vu Cuong Van Moss 5000
564 DungX Bærum 1000
565 Ngo Tore Huan Moss 1000
566 Vo Ngoc Tam/Thi Ha/Ngoc Vivian Moss 1000
567 Le Dep Thi Drammen 500
568 gd Dao Quoc Luan Bærum 300
569 Tran Quoc Dung Ski 500
570 Trinh Thi Xuan Hoa California 350
571 Ton Nu Thi Dieu Ski 500
572 Hung & Lan Nguyen  Sandnes 1000
573 Tai Van Vo Skien 500
574 gd Trinh Van Khoa Bergen 1000
575 Nguyen Cuong Thi Oslo 100
576 Phong Truc Ngo Texas 1000
577 Luong thi Ngoc Loan Porsgrunn 1000
578 Nhi Ngoc Thi Nguyen Gjøvik 700
579 ob Huynh Kim Long Lørenskog 2000
580 gd Le Trong Hai Oslo 2100
581 Anh Thi Nguyen Askim 500
582 Nguyen T T Huong  Oslo 1000
583 Pham Phi Nga Oslo 5000
584 Nguyen Lam Thai Oslo 2500
585 REGNSKAP 4U AS Skedsmo 5000
586 Nguyen Thanh Binh Oslo 1000
587 Lâm Công Lương  Haugesund 500
588 Borge Phan Ai Dung Oslo 1000
589 Dung Van Ngo Trondheim 500
590 Edvard Hauff Oslo 500
591 Hoang Van Ngoc & My Linh Lørenskog 1000
592 Dat Tan Nguyen Moss 1000
593 Nguyen Huu Trung & Nguyen T H Phuong Trondheim 1000
594 Nguyen Van Le Oslo 2000
595 Huynh Duc Hanh Stavanger  1000
596 Ton That Ngoc  Kristiansand 1000
597 Nguyen Thi Nga Bærum 1000
598 Tran Thi Than & Le Van Day Kristiansand 1000
599 ong Pham Van Dai Kristiansand 1000
600 Vo Dinh Xa Bergen 1000