Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Aust-Agder:

Hua Christian
Arendal
3000
Hua Thanh Ngan
Arendal
1000
Ngan Hong
Arendal
2000
Ngan Kim
Arendal
2000
Nguyen Mai Thanh
Arendal
2000
Nguyen Van Hoang Arendal 500
ng B Nguyễn văn Non Arendal 500
ng Vũ Trọng Đạt Arendal 500