Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Đng gp từ những quốc gia khc:

Johnny Hiep Huynh (bodde i Trondheim) Australia 1062
Trinh Phuong Nga
Australia
600
Johan Hoa Vuong (Tau Nauy vot) California 2450
Trần Thy Vn ( boksalg) California 500
Trần Thy Vn ( boksalg) California 900
Trần Thy Vn ( boksalg) California 500
Trần Thy Vn ( boksalg) California 443
Trần Văn Thy ( boksalg) California 1000
Trinh Thi Xuan Hoa California 350
Vuong Minh Song & Minh Triet California 5646
Vuong Minh Song ( dot 2) California 3000
Vuong Thi Kien (Tau Nauy Vot) California 450
Che Thi Phuong Thanh
Danmark
1000
Le Ngoc Chuong Danmark 500
Nguyễn Thị Ngọc Hương Danmark 1000
Tran Thi Chua/Lam Danmark 1000
Nguyễn Xun Anh (200 EUR) Frankerike 1565
gd Vu Thi Thoa Japan 1800
lm Nguyễn Đức Thắng London 3350
ob L Kim Hương London/ England 1000
ob Nguyễn Cộng Thiệp Maryland 900
Nguyen Ngoc Thuy Vy Orlando/USA 1000
nh bo T Vũ (100 EUR) Php 750
AN DANH
San Diego 850
Nguyen Linh
San Jose
1000
Phong Truc Ngo Texas 1000
Truong Minh (tidligere btflykning i Norge) Texas/USA 600
H Minh Thiện
Thụy Sĩ
1000
Lm Thy Vn & Đon Hồ USA 1700
Ly Van Thanh USA 1200
ob Vin Cửu Bi USA 753
Truong Hoang USA 345