Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

01. UBXDTĐ được thành lập như thế nào? Vào ngày nào?

Ngày 1/05/2010 HNVTN đă chủ xướng trong buổi tổ chức tưởng niệm 30/4 và kêu gọi cộng đồng thành lập UBXDTĐ với những cá nhân t́nh nguyện và đại diện của các Hội Đoàn tại Na Uy.


email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos