Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Hedmark:

Anh Quang Ho Brumunddal 400
Hua Van Ngong Brumunddal 400
Huynh Van Hieu Brumunddal 500
Le Tuan Brumunddal 1000
Nguyen Ngoc Hung Brumunddal 1000
Nguyen Thi Nguyet Brumunddal 250
Phung Thi Trinh Brumunddal 300
Tam Ngoc Luong Brumunddal 200
Tran Thi Ngoc Lan Brumunddal 200
Tran Thuong Quang Brumunddal 1000
Tran Thuong Quang (dot 2) Brumunddal 500
Tran Van Huong Brumunddal 1000
Nhi Ngoc Thi Nguyen Gjvik 700
gd Thai Van Khai Hamar 5000
Hang Toc Tho Hamar 2000
Ngoc Khanh Tran Hamar 500
Nguyen Trinh Ngoc Hamar 500
Nhan Thi Vuong Hamar 500
Nu Luu Hamar 300
Tha Huynh Hamar 1000
Thanh Vuong Mien Hamar 2000
Tran Van Ro Hamar 500
Trinh Dong
Hamar
500
Bay thi Le Kongsvinger 500
Bi Thi Hợi Kongsvinger 500
Đan Thanh Thiếu Nin Dũng Lạc & VINOF Kongsvinger 7700
Duc Trong Dang Kongsvinger 1000
gd Nguyen Dong Van  Kongsvinger 2000
gd Nguyễn văn Đồng ( dot 2) Kongsvinger 2000
Giap Van Phan Kongsvinger 500
Giap Van Phan Kongsvinger 1000
Giap Van Phan
Kongsvinger
500
Hiếu Trung Đặng Kongsvinger 500
Hoang Van Nguyen Kongsvinger 500
Le Ngoc Dang Kongsvinger 1000
Ngo Van Huynh Kongsvinger 1000
Nguyen Duc Nhan Kongsvinger 1000
Nguyen Hung Son Kongsvinger 200
Nguyen Ngoc Mu Kongsvinger 200
Nguyen Thi Phuoc Hanh Kongsvinger 200
Nguyen Thi Phuoc Lanh Kongsvinger 200
Nguyen Van Thin Kongsvinger 2000
Nguyễn Văn Trọng ( mất năm 2009) Kongsvinger 2000
Nhn Thnh Đặng Kongsvinger 500
Pham Van Hoang & Le thi Tuyen Kongsvinger 3000
Tran Hue Ngoc Kongsvinger 1000
Tran Ngoc Tho Kongsvinger 500
Tran Van Ho Kongsvinger 500
Trần Văn Tng Kongsvinger 1000
Trịnh B Kim Đo Kongsvinger 1000
Trịnh Thi Xun Dung Kongsvinger 2000
Trong Le Kongsvinger 1000
V Ngọc Minh Kongsvinger 2000
V Thị Ngọc Phượng Kongsvinger 1000
Vương Thế Tin Kongsvinger 1500
gđ Huy Thanh Nguyen Kongsvinger  500
Tran Thi Ngoc Hao Kongsvinger  500
Nguyễn Văn Nghi  Moelv 1000
gđ Dang Van Vien Os 500
gđ Nguyen Thi Huong
Os
500
Phc Văn Nguyễn Ringsaker 1000
L Quốc Trung Stange 1000
L Văn Con Stange 1000
Nguyễn Thị  Miền Stange 1000