Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Oppland:

Thuc Kien Pham Gran 300
gđ Nguyễn Hong Vũ Lillehammer 2000
Tran van Loi Lillehammer 5000
Thanh Ngo Duong Lunner 1000