Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

stfold:

Anh Thi Nguyen Askim 500
Chanh Truc Tran Ho Askim 1000
Hong  Van Thi Ngo Askim 500
Hue Thi Nguyen Askim 1000
Huỳnh Thi Mi Askim 500
Khang Tran Askim 2500
Kim Viet Le Askim 1000
Le Dinh Tien Askim 1000
L Trương Kim
Askim
500
My Trang Tran Ho Askim 500
Nguyễn Cng Tnh & Trần Thu Askim 1000
Nguyen Thi Thanh Lam
Askim
300
Nguyen Ngo Tuan Askim 500
Nguyễn Quang Lưu Askim 1000
Nguyễn Quang Lựu Askim 1000
Nguyen Thai An Askim 1000
Nguyen Thi Anh
Askim
500
Nguyễn Thị Thanh Lam Askim 300
Nguyễn Văn Được
Askim
500
Nguyen Van Lnh Askim 1000
Nguyễn Văn Lễ Askim 300
Nguyen Van Theo Askim 500
Nguyễn Xun Hậu Askim 1000
Phan Thanh Dung Askim 300
Phan Văn Tin Askim 500
Quan Hong Phan Askim 1000
Quoc Duong Nguyen Askim 1000
Si Thao Askim 1000
Thanh Hung Vo Askim 3000
Trần & Nguyễn Thị Hu (?) Askim 1000
Tran Bang Askim 500
Tran Ho Chanh Trung Askim 2000
V Văn Thng Askim 1000
Chế Quang Phước  Fredrikstad 1000
Chế Vn Bch Hồng Fredrikstad 3000
gd Che Quang Tan Fredrikstad 4000
Hung Tran Fredrikstad 2000
Le Ngoc Minh Fredrikstad 500
Le Van Hoang Fredrikstad 500
Luong Thi Thoa Fredrikstad 1000
Lyly: 1 kr hver dag siden jeg ble fdt i Norge Fredrikstad 10701
My Le, Erik, Richard, Philip Che Bui Fredrikstad 500
Nguyen Huu Duc & Nguyen Che T An Fredrikstad 1000
Tran Hung- Che thi Thuy Mai
Fredrikstad
1000
Trần Hồng Lưu Fredrikstad 1000
Trieu Thanh & Trieu Thuy Nguyen Fredrikstad 2000
Vo Thi Sam Fredrikstad 1000
Vu Hoa Fredrikstad 1000
Cuong Tran Halden 500
Nguyen Thi Hoi Halden 500
anh Nguyen van Bau Moss 500
Anh Tuyết Melsom Moss 1000
b Diep Hai Hong Moss 1000
b Han Ai Ket Moss 1000
Be Tran Moss 500
Bui Kiet Johnny Moss 1000
Buu Tho Tran Moss 5000
Dang Van Cao Moss 500
Dat Tan Nguyen Moss 1000
Diep Hai Hong
Moss
500
Diep My Nhung Moss 500
Dinh Hung Truong Moss 1000
Do Mang Moss 2000
Đỗ Văn Su, Đỗ Thnh Nhan, Nguyễn T Mỹ Moss 1500
gd Pham Van Goc&Tran Thi Bac Moss 1000
gd Le Quan Thuan Moss 2000
Ha Hanh Thi Moss 500
Han Ai Ket
Moss
500
Han Tu Hue Moss 500
Hồ Văn Sắc  Moss 500
Hoa Thi Nguyen Moss 200
Hoa Van Nguyen Moss 1000
Hong Chau Thi Pham Moss 3000
Huỳnh Mỹ Thi Moss 1000
Jenny Huong Nguyen Moss 1500
Khuyen Van Le Moss 300
Kjell & Anh Korstvedt Moss 1000
Le Hong Tai Moss 500
Le Nguyen Tho Moss 200
L Quang Đồng Moss 500
Le Thi Duc Moss 1000
Ly Mai Ngoc
Moss
500
My Trang thi Pham Moss 500
Ngo Tore Huan Moss 1000
Ngoc Yen Cao Moss 1000
Nguyen Anh Tuan Moss 500
Nguyen Hoang Hai  + Doan Trang Thuy Moss 2000
Nguyen Loc Mo Moss 500
Nguyen Phu Cuong Moss 2000
Nguyễn Phc Đức Moss 1000
Nguyen Thanh Quoc Moss 1000
Nguyen Thi Doi Moss 500
Nguyen Thi Hay Moss 500
Nguyen Thi Hong Moss 200
Nguyen Thi Hong Loan
Moss
1000
Nguyen Thi Kim Chi Moss 2000
Nguyen Thi Linh Moss 1000
Nguyễn Tuấn Văn Moss 1000
Nguyen Van Mot Moss 300
Nguyen Van Trung
Moss
1000
Nguyen Xinh Quy Moss 2000
Nguyễn Xun Vỵ Moss 2000
Nguyen Ai Nhi Moss 1000
Ong ba Nguyen Dinh My Hien Moss 2000
Pham Thi Chac Moss 500
Pham Vuong Moss 2000
Pham Van Nho
Moss
1000
Phung N Hung Moss 500
Phung Nhat Minh Moss 1000
Phuong Hoang Thi Nguyen Moss 1000
Phuong Hoang Thi Nguyen Moss 1000
Tran Camilla Moss 500
Trong Thi Le Moss 300
Tu An Moss 500
Van Nho Pham Moss 2000
Vo D Ban Moss 500
Vo Ngoc Tam/Thi Ha/Ngoc Vivian Moss 2000
Vo Vanlang Moss 1000
Vo Vanlang (dot 2)  Moss 2000
Vu Cuong Van Moss 5000
Vu Duc Van Moss 500
Vu Ngoc Chieu - Sa Susanne  Moss 1000
Anh Thu thi Vu Rygge 2000
Tran Thi Kim Chung Rygge 3000
Bi Tấn Hậu Sarpsborg 700
Chu Thnh Nhn Sarpsborg 500
Che Quang Kien Sarpsborg 1000
Che Thi Thuy Huyen
Sarpsborg
1000
Che Thi Xe Sarpsborg 1000
Cuong Duy Vo Sarpsborg 200
Hoa Thi Nguyen Sarpsborg 500
Kim Thong Tran Sarpsborg 1000
Nguyễn Hiền Sarpsborg 700
Nguyen Huu Duc Dainel
Sarpsborg
500
Nguyen Tuong An Anna
Sarpsborg
500
Nguyen Van Tinh Sarpsborg 500
V Duy Hong Sarpsborg 1000
V Văn Xuyn Sarpsborg 500
Phuong Van Le Ski 1000
Therese Thuy & Trang Thanh
Ski
500
Thi Quynh Nhu Nguyen Ski 600
L Nho Mạnh Trgstad 1000
Trương Thi Nhi Vler i stfold 5000
Nu Dao s 2000