Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Thư từ Đức Ông HTH và Thầy An Chí ngày 14 tháng 05 năm 2013
Xin bấm vào đây

Thư từ Đức Ông HTH ngày 30 tháng 04 năm 2013
Xin bấm vào đây

Thư từ Đức Ông HTH ngày 15 tháng 04 năm 2013
Xin bấm vào đây

Thư từ Đức Ông HTH ngày 12 tháng 04 năm 2013
Xin bấm vào đây


email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos