Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Ngày 9.6.2012, HNVTN Oslo & VĐ Bầu Lại Tân Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2012-2014

Trong suốt hai năm đầu của dự án, tính đến thời điểm 9.6.2012, UBXDTĐ luôn có sự hiện diện của đại diện của HNVTN Oslo & VĐ do BCH HNVTN Oslo & VĐ cử tham gia. V́ vậy, sau khi cô Nguyệt Minh không c̣n là đại diện của HNVTN Oslo & VĐ, anh Nguyễn Đức Hóa đă viết thư cho anh Trần Trung, Hội Trưởng HNVTN Oslo & VĐ, xin được tiếp tục là một thành viên của BCH HNVTN Oslo & VĐ như trước với thiện ư giúp sự hợp tác giữa HNVTN Oslo & VĐ và UBXDTĐ được dễ dàng và chặt chẽ. Nhưng rất tiếc anh Trần Trung đă từ chối nhă ư của anh Hóa. Tuy nhiên tân BCH xác nhận anh Nguyễn Đức Hóa là đại diện cho BCH HNVTN Oslo & VĐ trong UBXDTĐ (hồ sơ tham khảo 10&11).

Kể từ khi Tân BCH HNVTN Oslo & VĐ hoạt động, UBXDTĐ gặp rất nhiều khó khăn trong sự hợp tác với BCH HNVTN Oslo & VĐ. Tân BCH cũng không cử người trong BCH tham gia là thành viên của UBXDTĐ như các nhiệm kỳ trước.