Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Bài báo phần 2 của NRK ngày 27 tháng 04 năm 2013 (trong đây có phần radio vhành tŕnh t́m tự do):
Xin bấm vào đây để đọc

Bài báo phần 1 của NRK ngày 27 tháng 04 năm 2013:
Xin bấm vào đây để đọc

Bài báo VG ngày 26 tháng 04 năm 2013:
Xin bấm vào đây để đọc

Bài báo Dagsavisen ngày 23 tháng 04 năm 2013:
Xin bấm vào đây để đọc

Bài báo Dagsavisen ngày 22 tháng 04 năm 2013:
Xin bấm vào đây để đọc

Bài báo Aftenposten 1978 :
Xin bấm vào đây để đọc