Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

02.  Mục đch của Tượng Đi l g?

- Tri n thủy thủ Na-uy đ cứu vớt v nhn dn Na-uy đ tiếp nhận người tỵ nạn Việt Nam trn đất nước ny

- Đnh dấu cuộc hnh trnh gian khổ đi tm tự do của thuyền nhn Việt Nam

- Đề cao sự đng gp của thuyền nhn Việt Nam vo x hội đa dạng Na-uy.