Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

01. UBXDTĐ được thành lập như thế nào? Vào ngày nào?

Ngày 1/05/2010 HNVTN đă chủ xướng trong buổi tổ chức tưởng niệm 30/4 và kêu gọi cộng đồng thành lập UBXDTĐ với những cá nhân t́nh nguyện và đại diện của các Hội Đoàn tại Na Uy.