Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

12.  Cu văn trn bia sẽ l cu no, UB v BCH đ ng ngũ chưa? Bao giờ mới xong?


BCH đ từ chối khng cn lin quan đến chương trnh XTĐ.
UB đang thương lượng với VBT về cu trn bia.