Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

17.  Nếu mọi tiến tŕnh suông sẻ th́ bao giờ Hoa Biển mới hoàn tất, ngày khánh thành là ngày nào?

Theo dự trù ngày khánh thành là tháng 6 năm 2013.

Tuy nhiên với những bất đồng xảy ra trong thời gian gần đây đă làm dự án bị tŕ hoăn.

Chúng tôi sẽ thông báo ngày tháng rỏ hơn trong nay mai.