Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

14. UBXDTD có hợp tác với những hội đoàn khác không?

UB vẫn hợp tác với đa số những hội đoàn khác, và nhiều hội đoàn cũng có người đại diện ngồi trong UB. Tuy nhiên, cũng có một vài hội đoàn không có người đại diện trong UB, nhưng họ có xác định là họ ủng hộ việc làm của UB và sẵn sàng yểm trợ nếu cần, và cũng có một vài hội đoàn không tham gia.