Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

11.  UB đ k hợp đồng với VBT chưa? Khi no?

V sao khng c BCH HNVTN Oslo v Vng Đng cng k?

UBXDTĐ đ k hợp đồng với VBT vo ngy 09/4/2013 sau khi thoả thuận được sự sau khi họ chấp nhận cho mnh được dng cờ Vng tại địa điểm.

Khng c BCH HNVTN Oslo v Vng Đng k v chỉ c UB mới bị rng buộc trong hợp đồng. HNVTN Oslo v Vng Đồng cũng như cộng đồng sẽ kng bị lệ thuộc vo hợp đồng.