Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

13. UBXDTĐ có hợp tác chặt chẽ với HNVTN Oslo & VĐ không?


UB đă hợp tác chặc chẽ với HNVTN Oslo & VĐ từ đầu cho tới cuối năm 2012. Từ ngày HNVTN Oslo & VĐ có tân ban chấp hành th́ sự hợp tác đă không c̣n chặt chẽ và đưa đến những cuộc tranh luận. Đến ngày 16 tháng 4/2013, v́ không muốn đôi bên tranh chấp rồi gây thêm chia rẽ, anh NDH đă ngỏ ư nhường lại vai tṛ trưởng ban của ḿnh cho anh Trần Trung/ Hội trưởng HNVTN. nhưng anh không nhận lời, và ngày 22 tháng 04  BCH  HNVTN Oslo & VĐ đă tuyên bố không c̣n liên quan ǵ đến chương tŕnh XTĐ nữa.