Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Qu vị c thể nghe buổi họp giửa BGS, BCH HNVTN v UBXDTĐ, ngy 11 thng 7, năm 2013:
Audio chia ra lm 6 phần v lydfil qu lớn, xin qu vị kin nhẫn :

Xin bấm vo