Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

01. UBXDTĐ được thành lập như thế nào? Vào ngày nào?

Trả lời: xin bấm vào đây

02.  Mục đích của Tượng Đài là ǵ?

Trả lời; xin bấm vào đây

03: Vai tṛ trưởng ban được ai đề cử?
Trả lời; xin bấm vào đây

04: Mong muốn của cộng đồng đối với Tượng Đài là ǵ - CÁM ƠN hay BIỂU DƯƠNG CHÍNH TRỊ?
Trả lời; xin bấm vào đây

05: Nội quy của Viện Bảo Tàng là không được biểu dương chính trị, điều này có gây trở ngại ǵ cho  chúng ta không?
Trả lời; xin bấm vào đây

06: V́ sao UB chưa công bố nội quy này đến cộng đồng trước đây ?
Trả lời; xin bấm vào đây

07: Chúng ta có được đến chỗ TĐ để thắp hương tưởng niệm hay không ?
Trả lời; xin bấm vào đây

08. Chúng ta có được phép mang cờ đến khu vực TĐ hay không ?
Trả lời; xin bấm vào đây

09.    Mô h́nh ”Hoa Biển” mà Cộng đồng  đang mong đợi có thể dời đi một nơi nào khác hay không? Tại sao?
Trả lời; xin bấm vào đây

10.    Chi phí trả cho Hoa Biển thế nào?
Trả lời; xin bấm vào đây

11.  UB đă kư hợp đồng với VBT chưa? Khi nào?

V́ sao không có BCH HNVTN Oslo và Vùng Đông cùng kư?
Trả lời; xin bấm vào đây

12.  Câu văn trên bia sẽ là câu nào, UB và BCH đă ngă ngũ chưa? Bao giờ mới xong?
Trả lời; xin bấm vào đây

13. UBXDTĐ có hợp tác chặt chẽ với HNVTN Oslo & VĐ không ?
Trả lời; xin bấm vào đây

14. UBXDTD có hợp tác với những hội đoàn khác không?

Trả lời; xin bấm vào đây

15. Những chi phí phát sinh nếu tượng đài không được hoàn tất hoặc kéo dài quá lâu ?
Trả lời; xin bấm vào đây

16. UBXDTĐ có thể trả lại tiền trong trường hợp nào ?
Trả lời; xin bấm vào đây

17. Nếu mọi tiến tŕnh suông sẻ th́ bao giờ Hoa Biển mới hoàn tất, ngày khánh thành là ngày nào ?
Trả lời; xin bấm vào đây

18. Trên bia đá có khắc cờ Vàng Quốc Gia không ?
Trả lờ: xin bấm vào đây

19. Tiền đóng quỹ XTĐ dùng ra sao ?
Trả lời; xin bấm vào đây