Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Thư từ Đức Ông HTH và Thầy An Chí ngày 14 tháng 05 năm 2013
Xin bấm vào đây

Thư từ Đức Ông HTH ngày 30 tháng 04 năm 2013
Xin bấm vào đây

Thư từ Đức Ông HTH ngày 15 tháng 04 năm 2013
Xin bấm vào đây

Thư từ Đức Ông HTH ngày 12 tháng 04 năm 2013
Xin bấm vào đây